Chuyển đến nội dung

Search

Hợp đồng cho thuê - T&C

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 1. ĐIỀU KHOẢN Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày các sản phẩm (được nêu đầy đủ hơn trong Phụ lục) (“(Các) Sản phẩm”) được giao cho Khách hàng và vẫn có đầy đủ hiệu lực cho đến khoảng thời gian cố định [tương đương với thời hạn của Hợp đồng hợp đồng được Khách hàng đồng ý khi đặt (các) Sản phẩm] hết hạn và Sản phẩm được trả lại cho KGT, trừ khi bị chấm dứt sớm hơn hoặc được gia hạn theo chính sách sở hữu linh hoạt.
 2. CHÍNH SÁCH THỜI HẠN LINH HOẠT: - KGT cung cấp cho Khách hàng của mình một tùy chọn để lựa chọn thời hạn thuê linh hoạt (“Nhiệm kỳ linh hoạt”) để kết thúc sớm và/hoặc gia hạn thời hạn của Thỏa thuận. Trường hợp đóng đơn hàng sớm, Khách hàng có thể yêu cầu đóng đơn hàng bằng cách thông báo cho KGT, bất kỳ thời điểm nào trước ngày Khách hàng muốn đóng đơn hàng. KGT cung cấp cho Khách hàng của mình các mức giá thuê hàng tháng khác nhau tùy thuộc vào thời hạn của Thỏa thuận tại thời điểm đặt hàng. Trong trường hợp đóng cửa sớm, Khách hàng sẽ có trách nhiệm thanh toán phí đóng cửa sớm sẽ được tính toán (vui lòng tham khảo www.k-globaltechnologists.com để biết thông tin chi tiết) dựa trên thời hạn do Khách hàng lựa chọn. Phí đóng cửa sớm sẽ tối đa bằng tổng số tiền đặt cọc mà Khách hàng đã thanh toán, không bao gồm mọi khoản phí thuê và phí hư hỏng. Đối với việc Khách hàng gia hạn thời hạn ngoài thời hạn Hợp đồng, mức giá hàng tháng áp dụng tại thời điểm gia hạn sẽ được áp dụng để tính số tiền thuê cho thời gian gia hạn. Mọi việc gia hạn hoặc đóng cửa sớm sẽ chỉ được thực hiện thông qua trang web của KGT và việc gia hạn hoặc đóng cửa sớm đó sẽ được coi là tuân theo Thỏa thuận này. KGT có quyền sửa đổi giá thuê bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình.
 3. THANH TOÁN: - KGT lập hoá đơn vào ngày 01 hàng tháng và ngày đến hạn thanh toán là ngày 10 hàng tháng (“Ngày Đến Hạn”). Khách hàng sẽ thanh toán phí thuê theo hóa đơn được lập và gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của Khách hàng. Việc thanh toán được thực hiện quá Ngày đến hạn sẽ phải chịu một khoản phí trễ hạn. Phí trả trễ chỉ được tính trên số tiền thuê đến hạn. Phí trả chậm 10% sẽ được áp dụng vào ngày 11 hàng tháng đối với số tiền chờ xử lý. Trong trường hợp Sản phẩm được giao vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng thì tháng đầu tiên sẽ được tính theo tỷ lệ kể từ ngày giao hàng cho đến ngày cuối cùng của tháng đầu tiên. Trong trường hợp đơn hàng hết hạn hoặc chấm dứt hoặc hủy sớm, tiền thuê tháng cuối cùng sẽ được tính theo tỷ lệ cho đến ngày Khách hàng nhận Sản phẩm. Khách hàng sẽ chỉ thực hiện mọi khoản thanh toán cho KGT. KGT sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thanh toán nào mà Khách hàng thực hiện cho bất kỳ nhà môi giới/bên thứ ba nào. KGT có quyền chia sẻ thông tin với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại Điều 13 của Thỏa thuận này. Khách hàng đồng ý rằng việc không thanh toán phí thuê, phí trả chậm, giá trị tài sản cho thuê và bất kỳ khoản không thanh toán nào khác có thể ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của Khách hàng và KGT sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào của Khách hàng về việc chia sẻ thông tin đó với các cơ quan xếp hạng tín nhiệm. Trong trường hợp Khách hàng không thanh toán cho KGT hoặc không trả lại Sản phẩm và không thể truy xuất nguồn gốc, ngoài bất kỳ quyền nào khác của KGT, Khách hàng đồng ý rằng KGT có quyền liên hệ với người thân, bạn bè của Khách hàng. , người sử dụng lao động, các văn phòng và phải thông báo cho họ về việc vi phạm của Khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng KGT sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự bất tiện hoặc tổn thất nào gây ra cho Khách hàng do hành động đó của KGT.
 4. TIỀN GỬI BẢO ĐẢM: - Ngoài tiền thuê hàng tháng, Khách hàng phải nộp một khoản tiền đặt cọc có hoàn lại (“Tiền đặt cọc”). Tiền đặt cọc sẽ không mang lại bất kỳ khoản lãi suất nào trong toàn bộ thời hạn. Tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả cho Khách hàng khi chấm dứt và sau khi nhận tất cả Sản phẩm từ quyền sở hữu của Khách hàng. Sau khi thực hiện kiểm tra chất lượng lần cuối trên tất cả Sản phẩm và trong trường hợp không phát hiện thấy hư hỏng nào, Tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại cho Khách hàng trong vòng 15-21 ngày làm việc. KGT sẽ hoàn trả Tiền đặt cọc vào tài khoản mà Khách hàng đã thanh toán Tiền đặt cọc ban đầu, trong trường hợp Khách hàng muốn nhận tiền hoàn lại vào bất kỳ tài khoản nào khác, Khách hàng sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản cho KGT qua e-mail từ địa chỉ email đã đăng ký của Khách hàng và/hoặc tải lên chi tiết tài khoản trên bảng điều khiển có sẵn trên trang web KGT, trước khi nhận Sản phẩm. Các chi tiết tài khoản tương tự sẽ được xác nhận tại thời điểm nhận Sản phẩm ngược lại. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ hư hỏng nào trong bất kỳ Sản phẩm nào, KGT sẽ có quyền khấu trừ các khoản phí bồi thường thiệt hại hoặc phí hàng tháng từ Tiền đặt cọc do Khách hàng thanh toán và sẽ hoàn trả số tiền còn lại cho Khách hàng. Trong trường hợp không thanh toán được tiền thuê hàng tháng (bao gồm cả phí trả chậm), KGT sẽ có quyền khấu trừ số tiền thuê đó vào Tiền đặt cọc và có thể tùy ý hoàn trả hoặc tịch thu số dư còn lại của Tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc sẽ không bao gồm bất kỳ khoản tiền thuê hàng tháng nào. Khách hàng không thể yêu cầu điều chỉnh phí hóa đơn hàng tháng từ Tiền đặt cọc.
 5. XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG: - Khi nhận được đơn hàng và Tiền đặt cọc, KGT sẽ xác nhận đơn hàng với Khách hàng bằng cách gửi xác nhận (tùy thuộc vào việc xác minh KYC thành công) đến địa chỉ email đã đăng ký của Khách hàng. Trong trường hợp bất kỳ sản phẩm nào được Khách hàng lựa chọn không có sẵn, KGT sẽ thông báo điều đó cho Khách hàng. KGT có quyền thay thế bất kỳ sản phẩm nào do Khách hàng lựa chọn trong trường hợp không còn hàng. Khách hàng sẽ được cung cấp tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối sự thay thế đó tại thời điểm xác nhận đơn hàng. Chỉ thanh toán Tiền đặt cọc sẽ không được coi là hợp đồng có hiệu lực. Trong trường hợp Khách hàng không chấp nhận Sản phẩm thay thế, KGT sẽ hoàn trả Tiền đặt cọc mà Khách hàng đã thanh toán theo Khoản 4 của Thỏa thuận này. Đơn đặt hàng do Khách hàng đưa ra sẽ được xử lý sau khi xác minh thành công KYC và khả năng phục vụ của địa điểm Khách hàng theo Chính sách KGT. Trong trường hợp xác minh KYC không thành công hoặc KGT không thể sử dụng địa điểm đó, KGT có quyền từ chối đơn đặt hàng của Khách hàng bất kỳ lúc nào trước khi giao hàng, theo quyết định riêng của mình mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào ngay cả sau khi KYC thành công hoặc khả năng sử dụng của địa điểm đó . Trong trường hợp KGT từ chối đơn đặt hàng, Tiền đặt cọc do Khách hàng đã thanh toán sẽ được hoàn trả cho Khách hàng theo Điều 4 của Thỏa thuận này. Khách hàng ủy quyền cho KGT xác minh tất cả các chi tiết do mình cung cấp và xác minh điểm tín dụng của mình bằng cách đánh giá báo cáo tín dụng của họ với sự trợ giúp của bất kỳ cơ quan tín dụng nào và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 6. GIAO HÀNG: - Sau khi Khách hàng xác nhận đơn hàng, KGT sẽ giao Sản phẩm đến địa điểm mà Khách hàng chỉ định. Khách hàng phải có mặt tại địa điểm vào thời điểm giao hàng theo thỏa thuận giữa KGT và Khách hàng. Trường hợp Khách hàng không có mặt hoặc chưa cử người đại diện nhận hàng, tại địa điểm và phải giao hàng lần thứ hai, KGT sẽ tính thêm phí giao hàng cho Khách hàng. KGT sẽ kiểm tra chất lượng và đảm bảo rằng Sản phẩm đang hoạt động và trong tình trạng sử dụng được trước khi giao Sản phẩm cho Khách hàng. Khách hàng phải kiểm tra Sản phẩm xem có bất kỳ hư hỏng và chất lượng nào trong thời gian giao hàng hay không. Trong trường hợp Sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc không phù hợp để sử dụng, KGT sẽ tự chịu chi phí thay thế Sản phẩm đó và trong trường hợp không cần thay thế thì thiệt hại đó sẽ được ghi rõ trong biên lai giao hàng và chụp ảnh sản phẩm đó để xác nhận. ghi. Trong trường hợp bất kỳ khiếu nại về thiệt hại nào được đưa ra đối với Sản phẩm sau khi Khách hàng chấp nhận giao hàng, KGT sẽ không chịu trách nhiệm thay thế Sản phẩm và sẽ tính toán thiệt hại được xác định theo chính sách thiệt hại bên dưới.
 7. DỊCH VỤ: - KGT sẽ cung cấp dịch vụ cho Sản phẩm trong thời hạn của Thỏa thuận này. Trong trường hợp Sản phẩm cần bất kỳ dịch vụ nào, Khách hàng sẽ đưa ra yêu cầu về dịch vụ đó, tuy nhiên, KGT sẽ cố gắng giải quyết vấn đề qua cuộc gọi, trong trường hợp không giải quyết được vấn đề, KGT sẽ cử đại diện của mình trong vòng 2-5 ngày. kể từ ngày Khách hàng đưa ra yêu cầu dịch vụ để đánh giá yêu cầu dịch vụ của Sản phẩm, trường hợp vấn đề không thể giải quyết được tại Cơ sở của Khách hàng, đại diện KGT sẽ đến nhận Sản phẩm từ Khách hàng và giao sản phẩm cơ bản tạm thời cho Khách hàng. . Vì KGT không phải là nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Nhà sản xuất Sản phẩm nên KGT sẽ gửi Sản phẩm đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền của nhà sản xuất và sẽ thông báo thời gian yêu cầu dịch vụ cho Khách hàng. Sau khi Sản phẩm gốc được sửa chữa, KGT sẽ giao Sản phẩm gốc cho Khách hàng và thu hồi Sản phẩm từ Khách hàng. Khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí kiểm tra đánh giá chất lượng (QC) mà KGT phải chịu hoặc bất kỳ khoản phí dịch vụ nào mà KGT phải chịu đối với dịch vụ. Trong trường hợp lỗi do nhà sản xuất, Khách hàng sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ đó. Bất kỳ dịch vụ nào phát sinh do thiệt hại theo khoản 8, Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán cho những thiệt hại đó. Trong trường hợp dịch vụ là do lỗi sản xuất, Khách hàng sẽ phải trả tiền thuê hàng tháng theo tỷ lệ cho số ngày Khách hàng sử dụng Sản phẩm. Trong trường hợp dịch vụ là do hư hỏng do Khách hàng gây ra thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê hàng tháng trong toàn bộ thời gian Sản phẩm được sử dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp thời gian dịch vụ vượt quá 30 ngày, Khách hàng sẽ phải không chịu trách nhiệm trong thời gian Sản phẩm được sử dụng.
 8. THIỆT HẠI/MẤT: - Khách hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho mọi thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn ở vết móp, trầy xước, vỡ, sứt mẻ, nứt màn hình, hỏng thiết bị, tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm, hơi ẩm hoặc cát, phần cứng và phần mềm giả mạo bao gồm bẻ khóa, root, mở khóa ROM khởi động, bẻ cong khung Sản phẩm, sửa đổi, sửa chữa trái phép, giả mạo số sê-ri Sản phẩm và cài đặt phần mềm độc hại hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác không phát sinh do lỗi sản xuất của Sản phẩm), cho đến giá trị thị trường hiện tại của Sản phẩm tại thời điểm xảy ra thiệt hại đó. Trong trường hợp sản phẩm bị Khách hàng làm mất (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị cướp, trộm, thất lạc), Khách hàng phải thông báo cho KGT ngay lập tức và Khách hàng sẽ nộp báo cáo thông tin đầu tiên (“FIR”) cho đồn cảnh sát có thẩm quyền và chia sẻ bản sao với KGT hoặc sẽ hỗ trợ KGT nộp FIR. Khách hàng phải chịu trách nhiệm trả một khoản tiền phạt tương đương với giá trị thị trường hiện tại của Sản phẩm tại thời điểm xảy ra sự cố đó.
 9. KIỂM TRA: - KGT có quyền kiểm tra Sản phẩm được giao cho Khách hàng trong lần nhận Sản phẩm cuối cùng khi kết thúc thời hạn hoặc chấm dứt sớm hơn (tùy từng trường hợp). Khách hàng phải hợp tác với KGT để thực hiện các hoạt động kiểm tra chất lượng cần thiết của Sản phẩm tại thời điểm nhận Sản phẩm. KGT sẽ cung cấp báo cáo kiểm tra chất lượng cho Khách hàng, trường hợp Sản phẩm bị hư hỏng tại thời điểm nhận lại Sản phẩm, Khách hàng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó. Khách hàng đồng ý rằng, ngoài việc thực hiện QC tại cơ sở của Khách hàng, KGT sẽ tiến hành QC tại kho/trung tâm dịch vụ của mình và trong trường hợp phát hiện thêm bất kỳ thiệt hại nào, việc này sẽ được thông báo cho Khách hàng và sẽ có giá trị ràng buộc đối với khách hàng.

10.DỮ LIỆU: - Khách hàng được thông báo rằng trong quá trình sử dụng dịch vụ, mọi dữ liệu được lưu trữ (bao gồm nhưng không giới hạn ở danh bạ, hình ảnh, video, tập tin, phần mềm và mật khẩu) trong Sản phẩm sẽ bị xóa và định dạng lại. KGT sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào đối với chương trình phần mềm, dữ liệu hoặc thông tin khác có trên Sản phẩm. Hơn nữa, Khách hàng phải chịu trách nhiệm xóa và sao lưu mọi dữ liệu được lưu trữ trên Sản phẩm trước khi trả lại Sản phẩm cho KGT. Trong trường hợp Khách hàng không xóa hoặc không sao lưu dữ liệu đã lưu trữ, KGT sẽ xóa toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên Sản phẩm. Khách hàng đồng ý rằng KGT sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất dữ liệu nào được lưu trữ trên Sản phẩm hoặc bất kỳ thiệt hại hậu quả kinh tế nào bao gồm cả lợi nhuận bị mất. Khách hàng có trách nhiệm tháo sim, thẻ nhớ, phụ kiện có trong Sản phẩm trước khi giao cho đại diện KGT. KGT có quyền cài đặt phần mềm để theo dõi vị trí của Sản phẩm. Khách hàng đồng ý cài đặt phần mềm như vậy trong Sản phẩm. Khách hàng không được phép gỡ cài đặt ngừng dịch vụ của phần mềm được cài đặt trên Sản phẩm trong bất kỳ trường hợp nào. Tuy nhiên, trong trường hợp phần mềm bị xóa do cập nhật phần mềm cơ sở, Khách hàng phải thông báo ngay cho KGT.

11.CHẤM DỨT: - Trong trường hợp Khách hàng không muốn gia hạn thời gian thuê ngoài ngày Hợp đồng thì Hợp đồng sẽ chấm dứt vào ngày cuối cùng của thời hạn thuê. KGT có quyền chấm dứt ngay lập tức Thỏa thuận này trong các trường hợp sau:

 1. không thanh toán phí thuê hoặc bất kỳ khoản phí thanh toán nào khác của Khách hàng; hoặc
 2. vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

Hậu quả của việc chấm dứt: KGT có quyền sở hữu Sản phẩm được giao cho Khách hàng ngay lập tức;

 1. Mọi khoản thanh toán đang chờ xử lý của Khách hàng sẽ được thanh toán ngay cho KGT.
 2. Khoản Đặt cọc mà Khách hàng đã thanh toán sẽ được hoàn lại cho Khách hàng sau khi đánh giá thiệt hại của Sản phẩm, theo khoản 4 và 8 của Thỏa thuận này. Trong trường hợp Tiền đặt cọc không đủ để bù đắp thiệt hại cho Sản phẩm, Khách hàng sẽ phải trả thêm số tiền cho thiệt hại đó.
 3. Trong trường hợp chấm dứt do không thanh toán phí thuê, khoản hoàn trả Tiền đặt cọc sẽ được xác định theo khoản 4 của Thỏa thuận này. Bất kể các điều khoản khác của Thỏa thuận này, KGT có quyền chấm dứt Thỏa thuận mà không cần bất kỳ lý do gì bằng cách gửi thông báo trước 30 ngày cho Khách hàng.

12. QUYỀN SỞ HỮU SẢN PHẨM: - Trong thời hạn của Thỏa thuận này, KGT luôn giữ quyền sở hữu và/hoặc là chủ sở hữu hưởng lợi đối với Sản phẩm được giao cho Khách hàng theo Thỏa thuận. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này được hiểu là sự chuyển giao quyền sở hữu Sản phẩm cho Khách hàng. Khách hàng phải thông báo ngay cho KGT nếu bất kỳ Sản phẩm nào sắp phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc bị đe dọa tịch thu và Khách hàng sẽ bồi thường cho KGT mọi tổn thất và thiệt hại do hành động đó gây ra đối với Sản phẩm của mình.

13.CHUYỂN NHƯỢNG: - Khách hàng không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền lợi nào trong Hợp đồng này hoặc Sản phẩm mà không có sự đồng ý bằng văn bản của KGT. Bất kỳ sự chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng nào như vậy sẽ bị coi là bất hợp pháp và do đó vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này. KGT có quyền chuyển nhượng Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm các tổ chức xếp hạng tín dụng, đại lý bao thanh toán và NBFC) mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.

14.BỒI THƯỜNG: - Khách hàng phải bồi thường, bảo vệ và giữ cho KGT không bị tổn hại trước mọi khiếu nại, yêu cầu, nguyên nhân hành động hoặc mất mát hoặc trách nhiệm pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí và chi phí luật sư) đối với mọi thiệt hại về Sản phẩm hoặc cá nhân thương tích phát sinh từ việc Khách hàng sử dụng Sản phẩm vì bất kỳ nguyên nhân nào, ngoại trừ trong phạm vi do sự sơ suất hoặc hành vi cố ý của KGT gây ra. Các quy định của điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt đối với mọi khiếu nại hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh trước khi chấm dứt Thỏa thuận này. Trong mọi trường hợp, KGT sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả phát sinh từ việc Khách hàng sử dụng Sản phẩm.

15. LUẬT ĐIỀU CHỈNH: - Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Ấn Độ và chịu sự phán quyết độc quyền của các tòa án ở Bengaluru.

16. TOÀN BỘ THỎA THUẬN: - Thỏa thuận này (cùng với Phụ lục) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa KGT và Khách hàng. Việc chấp nhận Thỏa thuận này cũng biểu thị sự chấp nhận của Khách hàng đối với các điều khoản và điều kiện trên trang web KGT. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản và điều kiện trên trang web KGT (bao gồm chính sách quyền riêng tư) và Thỏa thuận này, các điều khoản và điều kiện trên trang web KGT sẽ thay thế. Công ty có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và đôi khi trên trang web, khách hàng được yêu cầu kiểm tra trang web để cập nhật các điều khoản và điều kiện.

 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: - Trong mọi trường hợp, KGT sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu, lợi nhuận hoặc dữ liệu dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm, ngay cả khi điều đó đã được thông báo. về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Bất kể bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này, tổng trách nhiệm pháp lý của KGT đối với Khách hàng sẽ không vượt quá tổng số tiền thuê 1 (một) tháng được thu từ Khách hàng.
 2. TIỀN THUÊ TRƯỚC: - Bất kỳ số tiền thuê trước nào được ghi có vào tài khoản KGT của bạn dưới dạng tiền KGT sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại. Mặc dù vậy, điều tương tự có thể được sử dụng cho mọi đăng ký hiện tại hoặc tương lai với KGT. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM K-Global Technologies Pvt. Ltd. có quyền hủy toàn bộ hoặc một phần bất kỳ đơn đặt hàng nào trước khi giao hàng mà không có thông tin trước & trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình hoàn trả số tiền đặt cọc và Khách hàng sẽ nhận được số tiền đó vào tài khoản nguồn của họ trong vòng 7-10 ngày làm việc . Bất kỳ đơn đặt hàng hiện tại/tương lai nào do Khách hàng đặt không có mối liên hệ nào với bất kỳ đơn đặt hàng nào trước đó của Khách hàng. KGT sẽ tự cung cấp các dịch vụ theo Thỏa thuận hoặc thông qua bất kỳ bên thứ ba nào. Trong trường hợp dịch vụ được cung cấp thông qua bất kỳ bên thứ ba nào, KGT sẽ chia sẻ thông tin chi tiết (chỉ trong phạm vi được yêu cầu để cung cấp dịch vụ) của Khách hàng để cho phép bên thứ ba đó cung cấp dịch vụ. Khách hàng ủy quyền cho KGT chia sẻ thông tin chi tiết về Khách hàng với bên thứ ba đó.
Tải xuống ứng dụng
Giảm giá 15% cho lần mua hàng đầu tiên của bạn
img01